Adatkezelési tájékoztató, Cookie kezelés

  Az adatkezelési tájékoztató célja Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Ügyvéd), ­- székhelye: 1126 Budapest Böszörményi út 3/C. III/3, Aliroda: 1027 Budapest Varsányi Irén u. 10., ügyvédi nyilvántartási száma: KASZ 36073476, cégkapu: 54921906#cégkapu, – a természetes személynek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: R.) foglaltak szerinti adatkezelő, jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. Általános tájékoztatás az adatkezelésről

 1. Az eljáró Ügyvéd kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 2. Az eljáró Ügyvéd adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a székhelyén elhelyezett váróban.
 3. Az eljáró Ügyvéd elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Ügyvéd a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 4. Adatkezelő megkeresése esetén, az adatkezelő és egyben adatvédelmi tisztviselő adatai:

 Adatkezelő neve: Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta egyéni ügyvéd

Adatkezelő székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 3/C. III/3.

Adatkezelő aliroda: 

Adatkezelő tevékenységének nyilvántartását végző ügyvédi kamara:

Budapesti Ügyvédi Kamara

Nyilvántartási szám: KASZ 36073476

Telefonszám: +36 306065632

Cégkapu: 54921906#cégkapu

E-mail >>

5.  Az eljáró Ügyvéd a személyes adatokat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 53. § – ában foglalt ideig kezeli.

6. Ügyvédi megbízás során adandó adatok, kezelt személyes adatok köre, a megbízás tartalmától az adattakarékosság figyelembevételével az alábbiak  lehetnek:

– személy azonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye, születési ideje, állampolgársági adata,

– lakcím adatok (állandó lakóhely, tartózkodási hely),

– értesítési cím adatok (telefonszám, postai és elektronikus címadatok)

– személyi azonosító adatokat, lakcímet tartalmazó adatok igazolására kibocsátott okmányok száma,

– adóazonosító adatok (adószám, adóazonosító jel),

– személyi szám,

– bankszámlaszám,

– az ügy jellegétől függően jogszabályban meghatározott egyéb adat,

– az ügy jellegétől függően a jogérvényesítés érdekében szükséges különleges adat,

– telefonszám,

– levelezési cím, e-mail cím.

Meghatározott ügytípusok esetén a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítést kap.

 1. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az R. 7. cikk (1) bekezdése alapján – az érintett írásbeli hozzájárulásával – kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja, amely a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ügyvédi megbízás esetén a hozzájárulás visszavonásáról, annak joghatásáról – az ügyek különböző jellegére figyelemmel – az ügyvédi megbízásban foglaltak szerint kell eljárni.
 2. Az adatkezelő által bekért adatok a megbízás teljesítéséhez – ideértve az ügyféllel történő kapcsolatfelvételt is – szükséges adatok.
 3. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a szülői felügyeletet gyakorló engedélye szükséges.
 4. Személyes adatok különleges kategóriájának kezelése kizárólag az ügyvédi megbízásban foglalt cél elérése érdekében történik, azon esetekben, amikor azok. létfontosságú érdek védelméhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.
 5. Az eljáró Ügyvéd a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 6. Az eljáró Ügyvéd a személyes adatok tárolásához más szolgáltatását, nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
 7. Az eljáró Ügyvéd olyan műszaki, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 8. Az eljáró Ügyvéd az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, biztosítja a sértetlenséget, melynek érdekében megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; garantálja a rendelkezésre állást, melynek keretében gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van az kezelt adatokra, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 9. Az eljáró Ügyvéd az adatok kezelését saját – nem felhőalapú – informatikai eszközzel kezeli.
 10. Tájékoztatom, hogy az eljáró Ügyvédet a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik.
 11. Az eljáró Ügyvéd az előző pontban megjelölt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

II. Az érintettek jogai     

1. Az érintettnek joga van írásban az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi tartalmú tájékoztatást kérni:

 – az adatkezelő által kezelt személyes adatait,

– az adatok forrását, 

– az adatkezelés célját, 

– az adatkezelés jogalapját, 

– az adatkezelés időpontját, 

– az eljáró Ügyvéd kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Szóbeli tájékoztatás csak személyesen, az eljáró Ügyvéd irodájában az érintett személyazonosságának igazolása után történhet. Amennyiben az érintett nem azonosítható a kérelmet az adatkezelő megtagadja.

Az eljáró Ügyvéd az érintett adatkezeléssel kapcsolatos információkról szintén írásban, – ide értve az elektronikus utat is – 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás díjmentes, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, ez esetben az adatkezelő ésszerű díjat számol fel, vagy megtagadja a tájékoztatást.

2. Az érintettnek joga van a személyes adatokhoz való  

– hozzáféréshez, mely esetben az eljáró Ügyvéd az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amelyért jogosult az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat felszámítani,

– helyesbítéshez, mely esetben az eljáró Ügyvéd a pontatlan adatokat indokolatlan késedelem nélkül pontosítja,

– törléshez, mely esetben az eljáró Ügyvéd a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályban meghatározott idő elteltével, továbbá jogellenes kezelés esetén a felek közötti Ügyvédi megbízásban foglaltak figyelembevételével, a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatkezelés kivételével a kezelt adatokat törli,

– visszavonáshoz, mely esetben érintettnek joga van az adatkezelési nyilatkozatának visszavonásához, amely jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,

– adathordozhatósághoz, mely során az érintett a rá vonatkozó adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, vagy lehetősége van arra, hogy a személyes adatot kezelők közötti közvetlen továbbítást kérje,

– zárolásához, ez esetben az adatok csak tárolásra kerülnek. Tájékoztatom, hogy a zárolás esetén kivételt képez a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos érdekéből történő adatkezelés.

– tiltakozáshoz, amely azonban nem érinti az eljáró Ügyvéd tevékenységét, tekintettel arra, hogy az eljáró Ügyvéd az adatkezelést az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai érdekében fejti ki, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

– panasz benyújtásához, az alábbi szervhez intézett levélben:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

Levélcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívom a figyelmét, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatósági  bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésében megjelölt jogainak érvényesítésével kapcsolatban.

– bírósági jogorvoslathoz.

 

III. Az érintettek kötelezettségei

1. Az érintettek az Ügyvédi megbízás időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adataikban bekövetkezett változásokat, kötelesek azonnal, de legkésőbb 3 napon belül az eljáró Ügyvéd részére bejelenteni. 

2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszának orvosolása érdekében a felügyeleti hatóság megkeresése előtt, először az eljáró Ügyvédtől kell kérnie a panaszának kivizsgálását, s az intézkedések megtételét.

IV. Záró rendelkezés

A jelen tájékoztató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Amennyiben a jogszabályokban, vagy az eljáró Ügyvéd tevékenységében, adatkezelési eljárásrendjében változás áll be, úgy a szolgáltató fenntartja a jogot magának jelen tájékoztató módosítására.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az eljáró Ügyvéd az adatok felvételekor ad tájékoztatást.

Jelenleg alkalmazandó jogszabályok:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet GDPR),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.),
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
 • A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.),
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tövény.

V.Cookie-kezelés

Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos cél al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Fontos! A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja, azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak.

Segítség! Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen honlapunkon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!

Törlés! Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük informálódjon az alábbi tájékoztatásokból attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik: Cookie beállítás az Internet Explorer-ben Cookie beállítás a Firefox-ban Cookie beállítás a Chrome-ban Cookie beállítás a Safari-ban

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető!

Budapest, 2023. február 05.

 

Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta 

ügyvéd